• У разi порушення вами правил дорожнього руху;

• Якщо ваш автомобiль не вiдповiдає вимогам до транспортного засобу. Наприклад, на ньому вiдсутнiй номерний знак;

• Якщо є ознаки несправностi автомобiля. Наприклад, не працює одна фара;

• Якщо є пiдстави вважати водiя причетним до ДТП або iншого правопорушення;

• Якщо ваш автомобiль перебуває в розшуку;

• Якщо ви були свiдком ДТП або iншого правопорушення;

• Якщо ваша допомога необхiдна постраждалим або полiцейським, в якостi свiдка при оформленнi протоколу;

• Якщо є рiшення про обмеження руху на цiй територiї;

• Якщо ваш багаж погано закрiплений i загрожує безпецi iнших;

• Якщо ви незаконно використовуєте свiтловi або звуковi пристрої.

Нових видiв штрафiв не з’явилося. Але прибрана “вилка”. По кожному виду штрафу чинним стає мiнiмальний розмiр. Наприклад, за порушення правил користування ременями безпеки i мотошоломами було передбачено штраф вiд 51 до 85
гривень, тепер — 51 гривня. Також з’явилась нова система адмiнiстративних стягнень.

Кожному водiєвi на початок року з дати отримання водiйського посвiдчення, нараховується 150 балiв. (Тобто, якщо ви отримали посвiдчення, примiром 15 серпня, вам бали нарахуються з цього дня до 15 серпня наступного року). Тож
новий вид стягнення – штрафнi бали, якi списуються з порушника за кожне порушення, яке зафiксоване в автоматичному режимi. При цьому грошовi штрафи накладаються тiльки пiсля використання всiх балiв, нарахованих з початку
вiдповiдного року.

Цi бали списуватимуться тiльки за автоматичну фiксацiю порушення. i якщо ви згоднi з порушенням або не змогли довести у судi зворотне. Невикористанi бали на наступний рiк не переходять. Теоретично, має бути система, яка їх
списуватиме. Про її наявнiсть i стан закон нiчого не говорить.

Це так звана гнучка заохочувальна система. При сплатi 50% штрафу протягом п’яти днiв з моменту вручення вiдповiдної постанови про накладення стягнення за порушення, зафiксованi в автоматичному режимi, постанова вважається виконаною.
У разi несплати штрафу протягом тридцяти днiв з порушника або власника нараховується пеня у подвiйному розмiрi. Штраф також можна буде сплатити на мiсцi вчинення порушення через безготiвковий термiнал, який є у розпорядженнi
полiцейського патруля.

Пiд фото- i вiдеозаписом розумiється фiксацiя порушень спецiальними стацiонарними контролюючими засобами, якi збирають та передають iнформацiю згiдно окремого акту законодавства. При фiксацiї порушення в автоматичному режимi
власнику транспортного засобу надсилається повiдомлення за допомогою мобiльного зв’язку або електронною поштою, данi про якi вiн повiдомляє до пiдроздiлiв МВС. Вiдповiдна постанова надсилається власнику транспортного засобу
рекомендованою поштою, при чому якщо власник вiдмовився отримувати поштове повiдомлення, то днем вручення вважається дата вiдповiдної вiдмiтки поштового вiддiлення. Але наразi бiльш конкретних вiдомостей закон не дає: чи
повнiстю обладнана система вiдеоспостереження, якi пристрої встановленi, який принцип їх роботи. Також невiдомо, наскiльки повною є база даних водiїв i власникiв авто, щоб надсилати їм смс чи мейли.

Перевищення швидкостi, порушення правил проїзду перехресть, непристебнутий ремiнь безпеки, порушення правил зупинки, стоянки, паркування та багато iнших. Разом з тим важко зафiксувати на вiдео порушення, що часто призводять
до аварiй: порушення прiоритету чи правил маневрування.

Так, будуть. Але iснує всього 9 причин (ранiше їх було 12) для зупинки вас патрулем, всi iншi вважаються незаконними.

Адмiнiстративнi протоколи не складаються, натомiсть складаються постанови про накладення адмiнiстративного стягнення. Постанови не складаються в тому випадку, коли вiдповiдальнiсть за правопорушення передбачає стягнення у виглядi
попередження i не оскаржується порушником. В iнших випадках постанова про накладення адмiнiстративного стягнення складається або на мiсцi вчинення правопорушення (працiвником патрульної служби) або за наслiдками фiксацiї
порушення в автоматичному режимi — надсилається власнику транспортного засобу.

Так. Повiдомлення про скоєне порушення надiйде смс або електронною поштою власнику авто. Постанова про накладення адмiнстягнення — поштою на адресу власника. Це у випадку вiдеофiксацiї порушення. Якщо ж за порушення водiя зупинив
патрульний, то вiдповiдальнiсть несе водiй, i постанова про накладення адмiнстягнення буде вручена патрульним водiєвi.

Слiд доводити свою невинуватiсть, якщо власник не був за кермом у момент фiксацiї порушення ПДР. Це передбачене законом право зворотної вимоги власникiв до особи, яка керує автiвкою. Якщо власник заплатив штраф за водiя, потрiбно
звернутися в суд з вимогою вiдшкодувати суму коштiв, довiвши, що за кермом перебував не власник. Також можна звернутися з заявою про оскарження адмiнстягнення або до керiвного компетентного органу МВС чи його посадової
особи, або до суду. Оскарження постанови зупиняє перебiг строкiв на сплату вiдповiдного штрафу. Строк для оскарження постанови — 10 днiв з моменту вручення чи отримання вiдповiдного документу, що пiдлягає оскарженню. Власник
транспортного засобу звiльняється вiд вiдповiдальностi, якщо протягом 14 днiв з моменту отримання постанови про накладення стягнення особа, яка керувала транспортним засобом, звернеться до пiдроздiлу МВС iз заявою про визнання
нею факту порушення.

Заплатити штраф у визначеному законом розмiрi, а потiм вимагати компенсацiї вiд особи, що була за кермом, звернувшись до суду або керiвного у регiонi компетентного органу. Або — написати заяву про оскарження порушення. За словами
адвокатiв, “будь-який папiрець можна оскаржити”. Однак закон наразi не передбачає усiх нюансiв. Немає “єдиного рецепту”, кожен iндивiдуальний випадок розглядатиметься окремо.

Тiльки оформити право власностi на iншу людину. Закон називає власником того, на кого авто зареєстроване. Генеральна довiренiсть на право керування чи будь-яка iнша довiренiсть не дає права власностi на авто. Щоб позбутися
авто, яке ви вiддали по генеральнiй довiреностi, i не можете “достукатись” до кiнцевого її користувача, теоретично, можна подати заяву про вибракування, але це залишить машину взагалi без документiв, а покупець може вважати
це шахрайством i подати заяву до мiлiцiї з цього приводу. Тому єдиний правильний вихiд — оформити документально передачу прав на автомобiль особi, якiй ви його продали. Адвокати називають цей нюанс з вiдповiдальнiстю власника
своєрiдним стимулом до перереєстрацiї авто.

Змiни i нововведення не торкнулись меж кримiнальної вiдповiдальностi водiїв за порушення у сферi безпеки дорожнього руху. Вiдмiннiсть у адмiнiстративному стягненнi i кримiнальному покараннi полягає у рiзному ступенi суспiльної
небезпечностi i рiзнiй суворостi покарань. Змiн до Кримiнального кодексу, якi б пом’якшили покарання учасникiв дорожнього руху, немає. Так само водiям, якi порушили правила дорожнього руху iз спричиненням тяжких наслiдкiв
у виглядi середнього i тяжкого ступеню тiлесних ушкоджень, смертi одного чи бiльше потерпiлих, загрожує покарання вiд штрафу до позбавлення волi строком до десяти рокiв з позбавленням права керувати транспортним засобом
на строк до трьох рокiв.

Суттєвих змiн переоформлення авто не зазнає. Єдине — спрощення полягає у створеннi спецiальних центрiв з обслуговування автовласникiв та подачу заявок в режимi он-лайн на реєстрацiю транспортних засобiв для економiї часу. Також
вiдмiнено довiдку-рахунок при переоформленнi авто.

Отже, якщо ви не знайшли свого авто на мiсцi, де його залишили, одразу дзвонiть у полiцiю за номером 102. Перш за все, запитайте, чи не лiчиться ваша автiвка у списку евакуйованих – можливо ви залишили її у неналежному мiсцi.
Якщо диспетчер не знайшов номеру авто у базi, значить вашi найгiршi побоювання пiдтвердились. Але це все ще не привiд панiкувати – це вам аж нiяк не допоможе.

1. Розкажiть диспетчеру, де саме ви залишили авто, його номер, колiр та особливi вiдмiтки, кiлькiсть бензину в баку на момент викрадення – усе це допоможе скласти повну картину та негайно розпочати пошук. Далi вас попросять
залишатися на мiсцi та чекати на полiцiю.

2. Пiд час очiкування не марнуйте часу та пошукайте, де могла би розташовуватись камера зовнiшнього спостереження. Зазвичай, вони наявнi в кафе, ресторанах, банках, бутиках тощо. Запитайте в охоронцiв чи iншого персоналу,
чи не охоплює їх камера потрiбної вам територiї. Якщо так – повiдомте про це полiцейських, вони зможуть отримати вiдеозапис.

3. Поговорiть з персоналом прилеглих закладiв – можливо хтось бачив акт крадiжки. Пам’ятайте: чим бiльше iнформацiї ви зберете, тим бiльша ймовiрнiсть повернути автомобiль.

4. Якщо машина обладнана системою супутникової сигналiзацiї, зв’яжiться з диспетчером i повiдомте про викрадення авто.

5. Якщо ваш автомобiль застрахований (а iнакше й бути не може), зателефонуйте в страхову компанiю i також заявiть про викрадення машини. Оператор повинен роз’яснити, як вам дiяти далi i якi збирати документи, щоб отримати
страховку у разi, якщо автомобiль не знайдеться. Не залишайте страховi документи в бардачку автомобiля – це ускладнить процес отримання компенсацiї.

6. Коли приїде полiцiя, детально опишiть ситуацiю та розкажiть все, що вдалось з’ясувати.

7. Пiсля первинних оперативно-слiдчих заходiв вас, швидше за все, направлять до найближчого вiддiлення полiцiї для складання офiцiйної заяви. З’ясуйте, хто займеться розслiдуванням цiєї справи та вiзьмiть у спiвробiтника
полiцiї контрольний талон. Офiцiйна заява послужить свого роду гарантiєю того, що страхова компанiя не вiдмовить у виплатi страхового вiдшкодування.

8. У заявi вас попросять вказати контактнi данi (прiзвище, iм’я, по батьковi, адреса), реєстрацiйний номер, марку i колiр викраденої машини. Також у заявi будуть наступнi питання:

– коли, де i в кого ви купили машину;

– хто, крiм вас, мав право керування машиною, тобто чи була оформлена довiренiсть на iншу людину; у кого знаходилися дублiкати ключiв;

– пробiг автомобiля i кiлькiсть палива в баку на момент зникнення;

– чи втрачали ви коли-небудь документи на машину;

– яка сигналiзацiя встановлена;

мiтки (якщо такi є) на основних деталях i агрегатах: де i коли вони наносилися.

Також до особливих прикмет вiдносяться марка i модель автомагнiтоли (колонок, пiдсилювачiв i т. д.), аерографiя, подряпини та iншi пошкодження кузова, його ремонт (фарбування, видалення вм’ятин i т. П.). Крiм того, важливо
згадати, якi речi або предмети знаходилися в салонi та багажнику.

9. Потiм з довiдкою про факт звернення в полiцiю та ключами вiд автiвки вирушайте в страхову компанiю для складання заяви. Необхiдно зробити це якнайшвидше. Якщо полiцiя не знайде ваш автомобiль протягом кiлькох мiсяцiв
та закриє справу, вам буде вiдшкодовано компенсацiю, згiдно вашого страхового полiсу.

  • Перевiрити чи всi учасники аварiї в здоровi, якщо хтось постраждав, негайно вiдправте його в лiкарню;
  • Розмiстити знак аварiйної зупинки, який повинний мати кожен водiй у своєму автомобiлi. Встановлення знаку аварiйної установки при ДТП обов’язкове;
  • Викликати швидку допомогу (якщо треба) i спiвробiтникiв полiцiї. Ваш автомобiль, як i автомобiлi iнших учасникiв ДТП повиннi, знаходиться на тому самому мiсцi, де були вiдразу пiсля аварiї. Перемiщувати автомобiлi
   з мiсця аварiї до прибуття полiцiї i страхових агентiв не можна;
  • Для отримання вiдшкодування за полiсом , вам потрiбно заповнити бланк повiдомлення про ДТП, це треба зробити разом з iншими учасниками аварiї. Якщо ви потерпiлий, звернiться в страхову компанiю винуватця ДТП на протязi
   15 дiб з набором необхiдних документiв. У випадку якщо ви виннi в ДТП, повiдомте контакти вашої страхової компанiї всiм постраждалим при ДТП. Для вiдшкодування збиткiв по системi обов’язкового страхування цивiльно-правової
   вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв вам потрiбно протягом 15 днiв, звернутися в страхову компанiю, з таким набором документiв: 1. Паспорт. 2. Свiдоцтво про реєстрацiю автомобiля. 3. Довiдки полiцiї про
   ДТП. 4. Ксерокопiї протоколу, який повиннi скласти спiвробiтники полiцiї. 5. Якщо одержувача збитку представляє iнша особа, то повинна бути довiренiсть на представлення iнтересiв одержувача страховки;
  • Для отримання вiдшкодування за системою страхування КАСКО, потрiбно надати страховику, такi документи: – Ваш паспорт. – Полiс КАСКО. – Довiренiсть (якщо власника представляє iнша особа). – Довiдка, видана спiвробiтниками
   полiцiї. – Копiя протоколу про ДТП. – Свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу i його технiчний паспорт. – Посвiдчення водiя;
  • Важливо щоб ДТП було зафiксовано ретельно i детально. Спiвробiтники полiцiї повиннi пiдготувати низку документiв, якi будуть потiм використовуватися для вiдтворення картини ДТП. Це такi документи: 1. Протокол про огляд
   мiсця ДТП; 2. Довiдка про ДТП; 3. Протокол стану автомобiлiв(транспортних засобiв); 4. Схема ДТП; 5. Свiдчення учасникiв i свiдкiв.
  • До прибуття спiвробiтникiв полiцiї важливо щоб усе залишалося на своїх мiсцях, якщо хтось знищує слiди аварiї, постарайтеся перешкодити йому. Також можете зняти на вiдеокамеру телефону все, що можна вiдразу ж пiсля аварiї.
   Позначите хоч чимось первiсне мiсце розташування всiх предметiв в областi ДТП. Спiвробiтники полiцiї повиннi обов’язково зафiксувати все, що стосується ДТП, нагадуйте їм про це i показуйте те, на що потрiбно звернути
   увагу;
  • Обов’язково огляньте ретельно автомобiль винуватця аварiї, якщо на його автомобiлi є якiсь дефекти(не працюють стоп-сигнали або ще щось, що може бути причиною ДТП), повiдомте про це спiвробiтникiв полiцiї. Якщо, наприклад,
   у документi написано “удар в праве переднє крило”, попросiть спiвробiтникiв полiцiї нехай опишуть це, наприклад, так: “праве крило сильно зiм’яте з мiсцями розриву металу, правий поворот розбитий, права частина бампера
   трiснута, права фара розбита, правий захисний чохол пiд крилом розбитий, права стiйка пошкоджена”. Максимальна кiлькiсть iнформацiї, дасть вам можливiсть отримати максимальну компенсацiю. У вище описаних прикладах
   ви могли отримати два рiзнi розмiри компенсацiї, в першому випадку ви отримали б компенсацiю на замiну крила, у iншому випадку вам проведуть серйозний ремонт автомобiля iз замiною багатьох запчастин. Обов’язково перечитайте
   всi складенi спiвробiтниками полiцiї документи, якщо вас щось не влаштовує, напишiть свої зауваження;
  • До приїзду спiвробiтникiв полiцiї, знайдiть людей, якi бачили усю картину подiї з боку. Постарайтеся домовитися з цими людьми про засвiдчення аварiї, запропонуйте їм грошову винагороду за їхню допомогу (цi грошi окупляться
   при коректному вiдновленнi картини ДТП). Обов’язково запишiть їх контактнi данi. Якщо спiвробiтники полiцiї, запропонують вам пройти тест на присутнiсть алкоголю в кровi, обов’язково пройдiть його. Пiсля проходження
   вимагайте довiдку про вiдсутнiсть алкоголю у вашiй кровi. Якщо хтось з учасникiв аварiї вiдмовляється проходити перевiрку на присутнiсть алкоголю в кровi, обов’язково вимагайте вiд спiвробiтникiв полiцiї, щоб вiдмова
   була внесена до протоколу. У разi якщо у когось з учасникiв ДТП є явнi ознаки сп’янiння (нерiвна ходу, людина насилу стоїть на ногах, невиразно розмовляє, алкогольний запах), вимагайте внесення усього цього в протокол;
  • У разi якщо вам не подобаються дiї спiвробiтникiв полiцiї, постарайтеся не вступати з ними в конфлiкт. Усе що вас не влаштовує, ви можете внести у вiдповiднi документи i вирiшити проблему бiльш спокiйно. Також якщо спiвробiтники
   полiцiї, грубо порушують закон, намагайтеся бути стриманим i внесiть всi свої зауваження до протоколу ДТП;
  • Якщо у вас є мобiльний телефон з вiдеокамерою можете зняти всi дiї представникiв закону. Далi ви можете оскаржити дiї спiвробiтникiв полiцiї, вищестоящому керiвництву полiцiї, прокуратурi або навiть в судi;
  • Спiвробiтники полiцiї, обов’язково запропонують всiм учасникам аварiї написати пояснення. Постарайтеся детально описати все, що вiдбулося, обмiркуйте всi фрази, якi будете писати. Пишiть лаконiчно i зрозумiло, намагайтеся
   уникати складних конструкцiй iз слiв i словосполучень. Пояснення повинне бути написане так, щоб неможливо було трактувати текст по- iншому;
  • Якщо у вас є можливiсть, зателефонуйте вiдразу пiсля ДТП своїм друзям або родичам, нехай вiдразу приїдуть на мiсце подiї. Краще буде, якщо ви викличте свого адвоката або аварiйного комiсара, щоб вiн представляв вас при
   всiх дiях, якi потрiбно зробити пiсля ДТП. Буде дуже добре, якщо ваш помiчник прибуде на мiсце ДТП ранiше, нiж спiвробiтники полiцiї. У цьому випадку вiн може виступити свiдком з вашого боку.

iнформацiя розмiщена в цьому роздiлi носить рекомендацiйний характер та є лише думкою авторiв.

Щоб забрати машину, потрiбно мати при собi реєстрацiйнi документи на авто (техпаспорт), документ, що засвiдчує особу, а якщо автомобiль забрали за п’яну їзду або щось ще, потрiбно мати акт i протокол вилучення. Попередньо дiзнатися, чи є у нас машина, можна за телефоном (044) 256-05-80. Пiсля того як полiцiя евакуювала автомобiль, його можуть вiдвезти на одну з трьох штрафмайданчикiв:
• вулиця Пухiвська, 3 (Деснянський р-н)
• вулиця Озерна, 1 (Оболонський р-н)
• вулиця Павла Усенка, 8 (Днiпровський р-н).
Вони працюють з 9:00 до 18:00, але щоб встигнути забрати авто, потрiбно приходити за годину до закриття. У вихiднi, штрафмайданчики автомобiлi приймають, але не видають. Зберiгання машини в першi сiм дiб обiйдеться в 144 грн за кожний календарний день, наступнi – 24 грн. Розцiнки роботи евакуатора в ДП «Розвиток» такi: якщо вага евакуйованого автомобiля до 2 тонн – 720 грн, до 3 тонн – 840 грн, бiльше 3 тонн – 1020 грн. Тобто навiть якщо на наступний день забрати машину, доведеться викласти мiнiмум 1008 грн. Просимо водiїв дотримуватися правил парковки та поважати оточуючих, якщо Вам потрiбно навiть на 5 хв. залишити авто, переконайтеся, що воно не заважає громадському транспорту, пiшоходам, iншим транспортним засобам та iн.